Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem 

Regulamin sklepu internetowego 

WWW.ECOMAJA.PL

§ 1

WWW.ECOMAJA.PL jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Bartłomiej Bajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartłomiej Bajewski z siedzibą w Nowych Grocholicach, ul. Popularna 17, 05-090 Raszyn, wpisaną do CEIDIG pod nr NIP 1132347238. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie www.ecomaja.pl.

Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 2

Www.ecomaja.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego Użytkownicy - Klienci mogą kupić produkty prezentowane w sklepie www.ecomaja.pl poprzez zawarcie Umowy sprzedaży z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Klient wraz z przesyłką zakupionego produktu otrzymuje rachunek uproszczony (fakturę).

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem  www.ecomaja.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę Użytkownika. 
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 3. Użytkownik sklepu Ecomaja zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu i korzystania ze sklepu www.ecomaja.pl w taki sposób, który nie zakłóci jego działania. Zabronione jest zamieszczanie na portalu treści bezprawnych, w tym zwłaszcza szerzących nienawiść, mających cechy zniesławienia, zniewagi, naruszających dobra osobiste osób lub grup osób.

Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 4

 1. Ceny produktów znajdujących się w sklepie www.ecomaja.pl są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji produktu, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia trwa od 5 do 15 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub na indywidualne zamówienie. W takim przypadku termin realizacji zostanie indywidualnie uzgodniony z klientem e-mailowo lub telefonicznie.
 4. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Ecomaja. Sfinalizowanie zamówienia oznacza odbiór osobisty zamówionego produktu lub przekazanie przesyłki kurierowi.
  1. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Ecomaja bez dodatkowej opłaty.
  2. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. 
  3. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
  4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma e- mail potwierdzający przyjęcie zamówienia przez www.ecomaja.pl. Zamawiający potwierdza, że otrzymał e-mail potwierdzający ze sklepu Ecomaja klikając w link wygenerowany w potwierdzeniu ze sklepu www.ecomaja.pl. Z chwilą dokonania przez Klienta zwrotnego potwierdzenia otrzymania maila ze sklepu poprzez kliknięcie w zawarty w mailu link weryfikujący, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 5. Płatności za zamówiony towar można dokonać przelewem na konto bankowe sklepu Ecomaja podane w zakładce sklepu Płatności lub dokonać płatności elektronicznej. 

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 5

 1. Zamawiający-Klient, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem na adres kontakt@ecomaja.pl lub na adres siedziby firmy Bartłomiej Bajewski (Ecomaja), Nowe Grocholice, ul. Popularna 17, 05-090 Raszyn. 
 2. W przypadku skorzystania z prawa wymienionego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający-Klient zobligowany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, a Ecomaja zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu-Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. 
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres firmy Ecomaja, która pokrywa związane z tym koszty. 
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu-Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, sklep www.ecomaja.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt. 
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Ecomaja poinformuje Zamawiającego-Klienta e-mailem . Według wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi sklep Ecomaja.

Tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 7

 1. Reklamacje dotyczące niezgodności produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecomaja.pl  lub pisemnie do siedziby firmy, na adres: Bartłomiej Bajewski (Ecomaja), 05-090 Raszyn, ul. Popularna 17, Nowe Grocholice. W wiadomości e-mail należy podać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, ponieważ ułatwi to rozpatrzenie reklamacji przez sklep Ecomaja..
 2. Jeżeli będzie to konieczne dla oceny niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, należy go dostarczyć na adres: Bartłomiej Bajewski (Ecomaja), 05-090 Raszyn, ul. Popularna 17, Nowe Grocholice.
 3. Ecomaja odniesie się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 
 4. W przypadku reklamacji Klienta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni będzie jednoznaczne z jej uznaniem.
  W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta, Ecomaja pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 5. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep www.ecomaja.pl przelewem bankowym na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Umowy zawierane poprzez sklep www.ecomaja.pl poddane są prawu polskiemu i orzecznictwu sądów polskich.
 2. Sklep www.ecomaja .pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

Zmiany naniesione w Regulaminie sklepu zobowiązują Klienta sklepu w przypadku, gdy został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika – Klienta o zmianach przez sklep www.ecomaja.pl.